Information från styrelsen kring Covid-19

Ett omfattande arbete pågår just nu inom vår specialitet för att förbereda oss för en förväntad stor ökning av antalet intensivvårdskrävande patienter med anledning av COVID-19-pandemin. På många håll har man sedan ett par veckor arbetat intensivt med att skapa förutsättningar för en utökning av intensivvårdskapaciteten. Många regioner och sjukhus planerar i nuläget för en femtioprocentig ökning av antalet intensivvårdsplatser, men även för en situation då ännu fler platser behövs. Någon samlad bild finns ännu inte.

SFAI:s styrelse skickade den 18 mars en begäran till socialminister Lena Hallengren om en nationell arbetsgrupp för att arbeta med intensivvården. Det måste finnas en grupp med överblick och beslutsmandat i en svår situation då det behöver göras prioriteringar och fördelning av resurser nationellt. Det är också av stort värde att kunna samordna insatser och utbyta kunskap mellan regionerna. Samma dag höll socialminister Lena Hallengren och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell presskonferens med besked om att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en sådan samordningsfunktion.

SIS har skrivit rekommendationer för intensivvård av COVID-19-patienter och luftvägshantering vid konstaterad och misstänkt COVID-19-smitta utifrån den evidens som hittills finns. Dessa dokument finns publicerade här. Dokumenten är levande, vilket innebär att de kan komma att uppdateras snabbt, så följ utvecklingen på hemsidan.

Alla fysiska möten i SFAI:s regi ställs in t.o.m. 30/6. De enskilda kursledningarna avgör om hela eller delar av möten kan hållas digitalt. Planeringen inför SFAI-veckan 2020 fortsätter dock och vi har en stark önskan om att kunna genomföra mötet.

SFAI:s styrelse har täta och regelbundna möten i syfte att bidra till det intensiva arbete som pågår runtom i landet. Hemsidan kommer att uppdateras efterhand då vi har mer information och alla medlemmar är också välkomna att kontakta oss via styrelsen@sfai.se.

För SFAI:s styrelse
Annette Nyberg

Bifogade filer